ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

 

Van: Echo Centrum Wonderbaby

Art. 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen/afspraken bij, en alle verrichte diensten/werkzaamheden door Wonderbaby.

 

Art. 2 Doel. .

Het doel van een echo bij Wonderbaby is met behulp van echografie het ongeboren kindje zichtbaar te maken.Dit is niet voor medische doeleinden en dus zonder medische indicatie, en gebeurt in opdracht van de opdrachtgever.

 

Art. 3 Uitvoering van de overeenkomst.

Wonderbaby  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

De kwaliteit van de pretecho wordt mede bepaald door factoren waarop Wonderbaby geen invloed kan uitoefenen, zoals de positie van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de dikte van de buikwand. Hierdoor kan geen garantie worden afgegeven wat betreft het eindresultaat.

 

Art. 4 Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen.

 

Art. 5 Intellectuele eigendom.

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden behoudt Wonderbaby zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Al het door Wonderbaby verstrekte beeld en/of geluidsmateriaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem en zonder toestemming van Wonderbaby worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

De gemaakte beelden en foto’s  zijn niet bruikbaar door de behandelende gynaecoloog of verloskundige om een medische beoordeling te maken betreffende de groei, gezondheid en ontwikkeling van de baby en zwangerschap

 

Art.6 Opzegging.

Beide partijen kunnen ten alle tijde de overeenkomst schriftelijk of mondeling opzeggen, dan wel te verzetten.

Bij annulering van de definitieve afspraak door de opdrachtgever, binnen 24 uur voordat deze zal plaatsvinden, kan Wonderbaby (annulerings)kosten in rekening brengen.

Bij annulering van de definitieve afspraak door Wonderbaby kan door de opdrachtgever geen schade en/of kosten worden verhaald. Wonderbaby zal zo snel mogelijk een nieuwe afspraak plannen.

 

Art. 7 Gebreken; klachttermijnen.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wonderbaby.

 

Art. 8 Honorarium.

Het vaste honorarium is inclusief BTW. De cliënt betaalt de kosten voor de gereserveerde pretecho volledig bij het bezoek. In overleg en bepaald door de echoscopist kan een herhaalbezoek worden afgesproken. Dit gebeurt als de echoscopist bepaalt dat de verkregen beelden en/of opname onvoldoende kwaliteit bevatten. In dat geval wordt de betaling uitgesteld naar de volgende sessie. Indien na 3 sessies nog steeds geen bevredigend resultaat wordt verkregen, wordt enkel de 2D-echografie in rekening gebracht.

Het aanwezig zijn van handen, armen, voeten en of benen bij het gezicht van de de baby zijn geen belemmering voor het maken van acceptabele foto’s en of opnamen.

Aan uitzonderingen op deze afspraak kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Art. 9 Betaling.

Betaling dient in de regel  contant te geschieden. Anders binnen dertig dagen na factuurdatum.

 

Art. 10 Aansprakelijkheid.

 

Wonderbaby  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Wonderbaby  verricht in opdracht prenatale echografie  met als enig doel het in beeld brengen van de foetus. Bij deze werkzaamheden is het nadrukkelijk niet de bedoeling om een medische diagnose  en/of  conclusie te stellen. De werkzaamheden dienen geen medisch doel. Wonderbaby  kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel later aangetoonde geboortedefecten, afwijking, pathologie of anderszins medische gevolgen en /of  complicaties en hieruit voortvloeiende kosten. Ook indien een diagnose had behoren te worden gesteld wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Door akkoord te gaan met de aanvang van de echoscopie is het opdrachtgever duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. De verantwoordelijkheid voor de zwangerschapsbegeleiding wordt niet overgenomen van de zwangerschapsbegeleider. Het is Wonderbaby , mede gelet op de huidige stand der wetenschap niet bekend dat er bij zwangere of foetus nadelige gevolgen kunnen voortvloeien uit het gebruik van echo apparatuur  en ultrasone  geluid.

Wonderbaby zal dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de geleden dan nog wel te lijden (in)materiële (in)direct schade die op enigerlei wijze verband houdt met de echo.

Geen enkele waarneming, constatering en/of conclusie voor, tijdens en/of na de echo kan worden aangemerkt als een medisch oordeel.

In geen geval wordt bewust gekeken c.q. gezocht naar eventuele afwijkingen.

Indien volgens Wonderbaby sprake is dan wel kan zijn van een afwijking/bijzonderheid, dan zal dit besproken worden. Er kan dan evt terugkoppeling plaatsvinden met de zwangerschapsbegeleider, verloskundige en/of behandelend arts, mits toestemming van de opdrachtgever.